Czy trzeba z rzecznikiem patentowym podpisać NDA (non-disclosure agreement)? – O tajemnicy zawodowej słów kilka.

Czy trzeba z rzecznikiem patentowym podpisać NDA (non-disclosure agreement)? – O tajemnicy zawodowej słów kilka.

Nie znając szczegółów rozwiązania wynalazku, rzecznik patentowy nie doradzi Klientowi wyczerpująco, ani nie sporządzi prawidłowo opisu patentowego.

Zdarza się jednak czasem, że Klienci Kancelarii, nie chcą podzielić się szczegółowymi informacjami na temat ich wynalazków w obawie przed upublicznieniem rozwiązań, a nawet przed ich wykorzystaniem  w nieuczciwy sposób. Czasem pojawia się wtedy z ich strony prośba o podpisanie tzw. NDA (tj. non-disclosure agreement), czyli umowy o zachowaniu poufności. Czy podpisanie takiej umowy z rzecznikiem patentowym ma sens? Czy obawy Klientów są uzasadnione?

W teorii nic nie stoi na przeszkodzie podpisaniu takiej umowy – jeżeli tylko obie strony wyrażą na to zgodę. W praktyce – nie ma takiej potrzeby z uwagi na fakt, że rzecznika patentowego obowiązuje tzw. tajemnica zawodowa.

Art. 14 ust. 1 ustawy o rzecznikach patentowych wskazuje, że „Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznika patentowego nie można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy w sprawach własności przemysłowej”.

Za złamanie tajemnicy zawodowej, czyli np. przekazanie nieuprawnionym osobom trzecim informacji na temat nieujawnionego wynalazku, rzecznikowi patentowemu grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, z pozbawieniem praw wykonywania zawodu włącznie. Są to więc niezwykle dotkliwe konsekwencje, a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej traktuje się bardzo poważnie.

Tak więc nic, co zostanie powierzone rzecznikowi patentowemu, nie może i nie zostanie ujawnione nieuprawnionym osobom trzecim. Nie ma więc potrzeby podpisywania NDA.

Usługi świadczone przez Kancelarię PATENTBOX są świadczone przez rzeczników patentowych we współpracy z radcami prawnymi czy adwokatami – wszyscy posiadają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w związku z informacjami, jakie pozyskali w trakcie czynności zawodowych.

Odróżnia to diametralnie usługi Kancelarii PATENTBOX od usług świadczonych przez tzw. para-kancelarie, zajmujących się m.in. rejestracją znaków towarowych, w których osoby pracujące często nie posiadają odpowiednich uprawnień zawodowych i przynależności do samorządu zawodowego, a w konsekwencji nie mają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i za ujawnienie poufnych informacji nie zderzą się z postępowaniem dyscyplinarnym.

Korzystanie z usług kancelarii patentowych stanowi gwarancję profesjonalnego podejścia do powierzanych spraw z zachowaniem najwyższych standardów poufności.

Zobacz również

Dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych i designów

W 2023 roku Komisja Europejska ponownie oferuje MŚP dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa to 1 000,00 EUR.

czytaj więcej

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska służy do sklasyfikowania towarów i usług w zgłoszeniu znaku towarowego. Zawiera 45 klas. Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do którejś z nich.

czytaj więcej

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

czytaj więcej