Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

Na dzisiejszym, globalnym rynku ochrona marki staje się kluczowym elementem sukcesu biznesowego. W związku z tym przedsiębiorcy często zwracają się do rzeczników patentowych z pytaniem o ofertę na zastrzeżenia znaku towarowego na całym Świecie.

Obowiązujące obecnie regulacje nie dają możliwości zastrzeżenia znaku towarowego na cały Świat. Istnieje jednak system pozwalający na ubieganie się o ochronę znaku towarowego w aż 114 jurysdykcjach (i 130 krajach) przy pomocy jednego wniosku. Jest to tak zwany system madrycki, który umożliwia międzynarodową rejestrację znaku towarowego.

 

Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

System madrycki opiera się o tzw. Protokół Madrycki, czyli umowę międzynarodową, której pełna nazwa brzmi: Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. – Dz.U.2003.13.129. Zobacz listę krajów będących stronami Protokołu Madryckiego – w których można ubiegać się o ochronę znaku towarowego w trybie rejestracji międzynarodowej.

Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego umożliwia rejestrację jednego znaku w wielu krajach jednocześnie, co znacznie ułatwia proces ochrony marki na globalnym rynku. Zapewnia ujednolicony proces rejestracji znaków towarowych w różnych jurysdykcjach, usprawniając ochronę praw własności intelektualnej. Organizacją odpowiedzialną za międzynarodową rejestrację znaków towarowych jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

 

Proces rejestracji znaku towarowego w WIPO

Wniosek o międzynarodową rejestrację znaku towarowego opiera się zawsze na istniejącym już zgłoszeniu krajowym lub regionalny – na przykład na wcześniejszym zgłoszeniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP lub w EUIPO. Oznacza to, że w ramach systemu madryckiego można zarejestrować tylko taki znak, który został wcześniej zgłoszony lub zarejestrowany – jest to tak zwany znak bazowy. We wniosku o międzynarodową rejestarcję znaku towarowego konieczne jest zawarcie identycznego znaku oraz identycznego lub węższego wykazu towarów i usług jak w znaku bazowym. Ponadto, w zgłoszeniu należy wskazać, w których krajach znak ma być chroniony.

Wniosek o międzynarodową rejestarcję znaku towarowego składa się do tego urzędu, w którym zgłoszony lub zarejestrowany jest znak bazowy. Czyli: dla bazowego znaku towarowego polskiego wniosek o międzynarodową rejestarcję składany jest w Urzędzie Patentowym RP, a dla znaku unijnego – w EUIPO.

W ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku, urząd przyjmujący  przekazuje wniosek do biura międzynarodowego WIPO w Genewie. Tam sprawdzana jest poprawność wniosku. Jeśli WIPO nie ma żadnych uwag formalnych, znak zostaje zarejestrowany, a informacja o rejestracji publikowana jest w międzynarodowym biuletynie WIPO. WIPO wydaje certyfikat rejestracji znaku towarowego.

UWAGA! Samo zarejestrowanie znaku towarowego przez WIPO i uzyskanie certyfikatu rejestracji nie daje jeszcze ochrony w wybranych krajach!

Po dokonaniu rejestracji, WIPO powiadamia o wniosku wszystkie urzędy państw lub regionów (np. UE) wyznaczonych do ochrony, które zostały wskazane we wniosku. Każdy z tych urzędów przeprowadza badanie wniosku o rejestrację znaku towarowego zgodnie z własnymi przepisami i podejmuje decyzję o uznaniu ochrony znaku lub o odmowie. Informacje o decyzji danego urzędu są następnie przekazywane do biura WIPO, które informuje o niej Wnioskodawcę.

Dany urząd może odmówić uznania ochrony znaku towarowego z rejestracji międzynarodowej, „z urzędu” (na podstawie lokalnych przepisów prawa) lub z powodu wpłynięcia sprzeciwu od osoby trzeciej. W przypadku takiej odmowy, dany urząd co do zasady wyznacza Wnioskodawcy termin na obronę znaku towarowego. Aby bronić znaku, należy działać za pośrednictwem lokalnego pełnomocnika, który uprawniony jest do występowania przed danym urzędem. Taka obrona wiąże sie więc z dodatkowymi kosztami.

 

Jak długo trwa międzynarodowa rejestracja znaku towarowego?

Zgodnie z przepisami Protokołu Madryckiego, urzędy wskazanych we wniosku o rejestrację międzynarodową krajów i regionów mają 18 miesięcy na uznanie ochrony znaku towarowego lub wydanie odmowy jej uznania.

Ochrona znaku towarowego z rejestracji międzynarodwej trwa 10 lat od daty rejestracji. Na 3 miesiące przed upływem aktualnego okresu ochrony, można tę ochronę przedłużyć o kolejnych 10 lat, uiszczając stosowną opłatę.

 

Koszty związane z międzynarodową rejestracją znaku towarowego

Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego wiąże się ze stosunkowo wysokimi opłatami urzędowymi. Należy jednak pamiętać, że obejmują one 10 lat ochrony znaku towarowego we wszystkich wskazanych we wniosku krajach. Korzystne jest też to, że taki wniosek może obsłużyć jedna kancelaria i nie ma potrzeby współpracy z kancelariami w poszczególnych jurysdykcjach – o ile procedura jest bezproblemowa. Zatem koszty profesjonalnej obsługi wniosku będą najpewniej niższe, niż koszty obsługi kilku odrębnych zgłoszeń krajowych.

Wysokość opłat urzędowych uzależniona jest od rodzaju znaku (czy jest to znak słowny czy słowno-graficzny kolorowy), liczby klas nicejskich oraz liczby państw, na których terytorium chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego.

Procedura rejestracji znaku w WIPO może być skomplikowana i czasochłonna, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii patentowej, specjalizującej się w ochronie własności intelektualnej. W ten sposób można zadbać o najwyższy poziom ochrony znaku towarowego na szczeblu międzynarodowym.

 

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę rejestracji międzynarodowej Twojego znaku towarowego!

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej

  Kto ma prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego?

  Komu przysługuje prawo do zarejestrowania wzoru przemysłowego? Przeczytaj jak skutecznie nabyć to prawo, a także prawo autorskie do wzoru.

  czytaj więcej