RODO

RODO

Spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa kontaktu z naszą Kancelarią:

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO),  jest Romuald Suszczewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Romulad Suszczewicz „Patentbox” Kancelaria Patentowa w Poznaniu, przy ulicy Piekary 6/17, 61-823 Poznań, posiadający nr NIP 7780104723, REGON 632116710, zwany dalej „Kancelarią”.

W Kancelarii nie wyznaczono Inspektora danych osobowych.

2.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celu związanym
ze świadczeniem usług prawnych i prawno-technicznych przez Kancelarię, na  podstawie Pani/Pana dobrowolnej   zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Pana/Panią administratora danych osobowych.

4.    Prawo do cofnięcia zgody

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Kancelarii, może nastąpić poprzez przesłanie e-maila na adres kancelaria@patentbox.pl lub pisemnego oświadczenia na adres Kancelarii.

5.    Skutek braku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla  celów świadczenia usług prawnych i prawno-technicznych przez Kancelarię.

6.    Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Kancelarią w celach świadczenia usług prawnych i prawno-technicznych przez Kancelarię.

7.    Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie tych danych do państwa trzeciego wynika z Pani/Pana zlecenia podjęcia czynności w tym państwie trzecim.

8.    Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny i uzasadniony z punktu widzenia celów ich zgromadzenia.

9.    Prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

 

Powyższe informacje są podane w celu wykonania obowiązku informacyjnego i nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami w tej sprawie.