Znaki
Towarowe

 • Krajowe (UPRP)
 • Międzynarodowe (WIPO)
 • Europejskie (EUIPO)

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

 

Znaki towarowe służą do identyfikacji produktów i/lub usług jako pochodzących od konkretnego przedsiębiorcy. Prawa ochronne na znaki towarowe, podobnie jak inne prawa własności przemysłowej, posiadają pewną wartość i wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa, stanowiąc tym samym element budowania wizerunku i reputacji marki.

 

W zakresie znaków towarowych Kancelaria Patentowa Patentbox świadczy m.in. następujące usługi:

 
 • analiza zdolności rejestrowej znaków towarowych (w Polsce, w pozostałych państwach Unii Europejskiej oraz w większości uprzemysłowionych państw świata)    
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych dotyczącej zgłoszeń krajowych, europejskich i międzynarodowych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie
 • mediacja w sporach o naruszenie praw ochronnych do znaków towarowych     
 • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe i prowadzenie spraw spornych    
 • przygotowanie dokumentów cesji i umów licencyjnych w odniesieniu do znaków towarowych

Wzory Przemysłowe
(Design)

 • Krajowe (UPRP)
 • Wspólnotowe (EUIPO)

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Prawa z rejestracji na wzory przemysłowe/ wspólnotowe chronią "wygląd" czy też "design" danego wzoru. Podobnie jak inne prawa własności przemysłowej, posiadają one pewną wartość i wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa.

 

W zakresie wzorów przemysłowych / wspólnotowych Kancelaria Patentowa Patentbox świadczy m.in. następujące usługi:

 
 • analiza zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych (w Polsce i w pozostałych państwach Unii Europejskiej)
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych i wspólnotowych
 • do zgłoszeń krajowych i wspólnotowych.
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie
 • mediacja w sporach o naruszenie praw z rejestracji do wzorów przemysłowych i wspólnotowych    
 • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń praw z rejestracji do wzorów i prowadzenie spraw spornych     
 • przygotowanie dokumentów cesji oraz umów licencyjnych w odniesieniu do wzorów przemysłowych / wspólnotowych    

Wynalazki
Wzory użytkowe

 • Patenty / Prawa ochronne na wzory użytkowe krajowe (UPRP)
 • Patenty Europejskie (EPO)
 • Zgłoszenia PCT

Wynalazek to rozwiązanie o charakterze stricte technicznym. Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wzory użytkowe to również rozwiązania o charakterze technicznym. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne. Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe, podobnie jak inne prawa własności przemysłowej, posiadają pewną wartość i wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa.

 

W zakresie wynalazków i wzorów użytkowych Kancelaria Patentowa Patentbox świadczy m.in. następujące usługi:

 
 • badania nowości rozwiązań technicznych w literaturze patentowej;
 • przeprowadzenie analizy danego rozwiązania pod kątem potencjalnych naruszeń danego patentu / zgłoszenia patentowego
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych do zgłoszeń krajowych, europejskich i międzynarodowych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym
 • walidacja patentów europejskich na terenie Polski
 • mediacja w sporach o naruszenie patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe  
 • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz prowadzenie spraw spornych
 • przygotowanie dokumentów cesji lub umów licencyjnych w odniesieniu do wynalazków i wzorów użytkowych

Inne zagadnienia
Prawa własności
Intelektualnej

Nieuczciwa konkurencja

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Kancelaria Patentowa Patentbox świadczy usługi opracowania i realizacji systemów praw własności intelektualnej spersonalizowanych pod kątem poszczególnych przedsiębiorców

Z zagadnieniami prawa własności przemysłowej nierozerwalnie powiązane są zagadnienia prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Utworami chronionymi prawem autorskim mogą być zatem między innymi znaki towarowe i wzory przemysłowe / wspólnotowe.

 

W zakresie praw autorskich Kancelaria Patentowa Patentbox świadczy m.in. następujące usługi:

 
 • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych
 • pomoc w konstruowaniu umów o przeniesieniu lub licencji autorskich praw majątkowych do utworu
 

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama,organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

 

W zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji Kancelaria Patentowa Patentbox świadczy m.in. następujące usługi:

 
 • doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji związanej z prawami własności intelektualnej
 • przygotowanie wezwań do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji wobec naszych Klientów
 • reprezentowanie Klientów przed sądami oraz osobami trzecimi w sprawach nieuczciwej konkurencji.