Najczęstsze pytania

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Może nim być w na przykład: wyraz, rysunek, logo, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Znak towarowy chroniony jest w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Do raz zgłoszonego znaku nie można już dodać kolejnych towarów/usług.

Znak towarowy można chronić prawem ochronnym (nie: patentem!). Prawo ochronne na znak towarowy ma wartość majątkową i wchodzi w skład majątku przedsiębiorstwa.

Ochrona znaku towarowego może trwać teoretycznie w nieskończoność. Co 10 lat należy wnosić opłaty za kolejne okresy i składać wniosek o przedłużenie ochrony. Brak wymogu nowości zgłaszanego znaku.

Mając prawo ochronne na znak towarowy na danym terytorium można przy znaku używać symbolu ®.

Z praktycznego punktu widzenia, prawo ochronne na znak towarowy nie jest bezwzględnym prawem do używania znaku. Służy ono do skutecznego sprzeciwiania się w przypadku, gdy podmiot trzeci używa, na danym terytorium, znaku towarowego identycznego (dla towarów/usług identycznych) lub podobnego (dla towarów/usług identycznych lub podobnych) do tego stopnia, by wprowadzić przeciętnego odbiorcę w błąd co do pochodzenia towarów/usług oznaczanych danym znakiem.

 

 

 

Jak opatentować logo?

To pytanie często słyszymy od naszych Klientów. „Patent na logo” jednak nie istnieje. Loga ani marki nie da się opatentować:

Patenty udzielane są wyłącznie na wynalazki, czyli rozwiązania o charakterze technicznym, np. maszyny, związki chemiczne, sposoby produkcji.

Logo można jednak w łatwy i skuteczny sposób chronić prawem jako:

 • znak towarowy
 • design (czyli: zarejestrowany wzór wspólnotowy albo wzór przemysłowy)

Czy lepiej chronić znak słowny czy logo?

Gdy chronimy znak słowno-graficzny (logo), to chronione jest nie tylko zawarte w nim słowo czy wyrażenie (pod warunkiem, że ma ono charakter odróżniający, czyli np. nie jest opisowe dla towarów / usług), ale chroniona jest również grafika. Więc jeśli ktoś będzie podrabiać naszą grafikę (mimo, że użyje w niej innego słowa, ale konsument patrząc na grafikę może się pomylić) – to narusza nasz znak.

 

Pod tym kątem korzystna jest ochrona znaku słowno-graficznego.

 

Jednak, jeśli Klient przestanie używać znak słowno-graficzny (logo) w takiej grafice w jakiej zostanie zarejestrowany (bo np. nastąpił rebranding) to po 5 latach od zaprzestania używania, prawo na taki znak podatne będzie na wygaszenie (w całości lub w części – w odniesieniu do towarów, dla których nie był używany), na wniosek osoby trzeciej, oraz przestanie być przydatne do dochodzenia roszczeń.

Termin 5-letni dotyczy krajów UE – w innych krajach może być krótszy.

 

Pod tym kątem warto chronić znak słowny. Jego ochrona jest niezależna od grafiki w jakiej jest używany.

 

Aby jak najlepiej chronić markę, warto zdecydować się na zgłoszenie dwóch znaków: słownego (w oderwaniu od grafiki) i słowno-graficznego (logo).

Chcę chronić mój znak na całym Świecie. Czy jest to możliwe?

Nie da się chronić znaku „na cały Świat” – Prawa ochronne na znaki towarowe są zawsze prawami terytorialnymi.

Np.:

 • ochrona znaków towarowych polskich, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP rozciąga się tylko na terytorium Polski,
 • ochrona znaków towarowych niemieckich, zarejestrowanych w DMPA rozciąga się tylko na terytorium Niemiec,
 • itd.

W Unii Europejskiej można chronić znak jako Znak Towarowy Unii Europejskiej – rejestrując go w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej UE (czyli: EUIPO) w Alicante. Ochrona takiego znaku rozciąga się na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Możemy Państwa wesprzeć w ubieganiu się o ochronę znaku w wielu krajów na całym Świecie – lecz do przygotowania oferty potrzebujemy informacji o jakie konkretnie kraje chodzi – a także o jaki znak i dla jakich towarów i usług.

Co to jest monitoring znaku?

Urząd nie przeciwstawia wcześniejszych znaków tym zgłoszonym. Oznacza to, że jeśli ktoś zgłosi do urzędu znak identyczny lub myląco podobny do Państwa (wcześniej zgłoszonego) znaku, to urząd nie odmówi udzielenia ochrony na taki znak – z powodu tej kolizji. Odmówić może jedynie wtedy, gdy wniosą Państwo uzasadniony sprzeciw, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu znaku.

 

To po stronie uprawnionych do znaków wcześniejszych (czyli Państwa) leży możliwość obserwowania nowych zgłoszeń i wnoszenie ewentualnych sprzeciwów. Jeśli nie wniosą Państwo sprzeciwu w wyznaczonym na to terminie, będzie można w terminie późniejszym złożyć wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, jednak procedura unieważnieniowa jest droższa niż sprzeciwowa, a taki wniosek o unieważnienie może spotkać się z zarzutem przedawnienia.

 

Przy braku monitoringu istnieje ryzyko, że podmiot trzeci dokona zgłoszenia i uzyska ochronę na znak towarowy w wysokim stopniu podobny lub nawet identyczny z Państwa znakiem. Monitoring służy jako system alarmowy i ma na celu „wyłapywanie” takich niosących zagrożenie zgłoszeń, a efekcie daje Państwu możliwość podjęcia decyzji o wniesieniu sprzeciwu. Pośrednio jest to również informacja, że inny podmiot może używać lub może planować używanie znaku identycznego lub konfuzyjnie podobnego do Państwa znaku.

 

Nasza kancelaria świadczy odpłatne usługi monitoringu znaków towarowych – proszę o informację, jeśli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty na monitoring.

Po co jest badanie znaku?

Badanie znaku towarowego daje odpowiedź na pytanie czy używanie lub zgłoszenie znaku nie będzie kolidować ze znakami towarowymi wcześniejszymi, na danym terytorium.

W badaniu oceniamy również zdolność odróżniającą znaku i jego szanse na uzyskanie ochrony.

 

Jeśli badanie wykaże istnienie wcześniejszego kolizyjnego znaku, to właściciel takie znaku może:

 • wnieść sprzeciw do zgłoszenia „naszego” znaku i doprowadzić do tego, że urząd nie udzieli nam ochrony, koszty poniesione na zgłoszenie wtedy przepadną, a nawet będziemy musieli ponieść koszty postępowania sprzeciwowego
 • przeciwstawić się używaniu „naszego” znaku. Przeciwstawienie się używaniu polega przede wszystkim na wstąpieniu na drogę postępowania cywilnego i dochodzenia roszczeń (np. zaniechanie używania, odszkodowanie, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, itp) – przed sądem.

Dlatego przed wejściem z nową marką na rynek danego kraju (w tym Polski) rekomendujemy uprzednio przeprowadzenie badań, czy ta marka, hasło lub logo nie będzie naruszać praw do znaków towarowych wcześniejszych chronionych w odniesieniu do terytorium tego kraju.

 

Badanie nie jest obowiązkowe, lecz rekomendowane.

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Przeciętny czas procedury uzyskania rejestracji znaku towarowego w Polsce to ok. 6 miesięcy od daty zgłoszenia – przy założeniu, że procedura przebiega całkowicie bezproblemowo. Okres ten wydłuży się znacznie, jeżeli urząd będzie miał uwagi do zgłoszenia lub jeśli do zgłoszenia znaku towarowego zostanie złożony sprzeciw.

Jeśli znak uzyska ochronę, to czas jego ochrony trwa 10 lat, licząc od daty zgłoszenia znaku do urzędu. Czas ten można przedłużać o kolejne, 10-letnie okresy ochrony.

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego?

Na koszt rejestracji znaku towarowego składają się opłaty urzędowe oraz koszty dodatkowe – wynagrodzenie pełnomocnika i opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

 

Rejestracja znaku w Polsce

Zgłoszenie znaku towarowego do UPRP w jednej klasie towarowej to koszt 400 zł.

Za każdą kolejną klasę towarową trzeba doliczyć 120 zł.

Przykładowo, zgłaszając znak towarowy w trzech klasach towarowych, opłata urzędowa wyniesie 640 zł.

Jeśli znak zgłaszany jest przy pomocy rzecznika patentowego, dodatkową opłatą, jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

 

Gdy UPRP wyda decyzję o udzieleniu ochrony na znak, w ciągu 3 miesięcy, należy uiścić opłatę za publikację – 90 zł oraz opłatę za 10-letni okres ochronny  –  400 zł za każdą klasę towarową.

Przykładowo, rejestrując znak towarowy w 3 klasach towarowych, opłata za publikację i pierwsze 10 lat ochrony wyniesie 1290 zł.

 

Rejestracja znaku w całej Unii Europejskiej

Do EUIPO wnosi się jedną opłatę za zgłoszenie i rejestrację, obejmującą koszt pierwszych 10 lat ochrony znaku towarowego.

Opłata ta to 850 euro za jedną klasę towarową, 50 euro za drugą i 150 euro za każdą kolejną.

Przykładowo, jeżeli rejestrujemy znak towarowy w 4 klasach towarowych, to opłata wyniesie 1200 euro.

 

Pozostałe koszty

Dodatkowym kosztem jest badanie znaku towarowego wykonywane przez Kancelarię PATENTBOX oraz wynagrodzenie kancelarii za przyjęcie pełnomocnictwa do sprawy, dokonanie zgłoszenia i obsługę procesu rejestracji. Jeśli chcesz poznać ofertę Kancelarii – zapraszamy do kontaktu.

 

Ile kosztuje przedłużenie ochrony znaku towarowego o kolejne 10 lat?

Na koszt przedłużenia ochrony znaku towarowego składają się opłaty urzędowe oraz wynagrodzenie pełnomocnika.

 

UPRP

Opłata urzędowa za kolejne 10 lat ochrony polskiego znaku towarowego to 400 zł za każdą klasę towarową, dla której zarejestrowany jest znak.

 

EUIPO

Opłata urzędowa za kolejne 10 lat ochrony unijnego znaku towarowego to 850 euro za pierwszą klasę towarową, 50 euro za drugą i 150 euro za każdą kolejną, dla której zarejestrowany jest znak.

 

Inne, ważne kwestie utrzymywania ochrony znaku towarowego

Dodatkowym kosztem jest koszt monitoringu znaku towarowego.

Kolejnym, dodatkowym, kosztem może być konieczność obrony znaku towarowego przed bezprawnym naruszaniem, a więc np. koszt przygotowania przez kancelarię przedprocesowego wezwania do zaniechania naruszeń, koszt prowadzenia rozmów ugodowych albo nawet – w ostateczności – koszt procesu sądowego.

Jak chronić design produktu?

Zewnętrzny wygląd produktu, czyli jego wzornictwo (design), najkorzystniej chronić jako ZAREJESTROWANY WZÓR WSPÓLNOTOWY

W zarejestrowanym wzorze wspólnotowym nie są chronione rozwiązania techniczne (te mogą być chronione np. patentem). Chronione jest tylko to, co widać na rysunkach/ zdjęciach.

 1. Zgłoszenie do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.
 2. Ochronę uzyskuje się w odniesieniu do terytorium całej Unii Europejskiej.
 3. Ochrona trwa maksymalnie 25 lat. Co 5 lat należy wnosić opłaty za kolejne okresy ochronne.
 4. Jeśli procedura zgłoszeniowa przebiega bezproblemowo i EUIPO nie ma uwag do zgłoszenia, to decyzja o rejestracji wzoru wspólnotowego wydawana jest przez EUIPO po około 10 – 14 dni od daty zgłoszenia.
 5. W zgłoszeniu należy podać twórcę/ów wzoru (imię i nazwisko).
 6. Wzór nie może być starszy niż rok. Jeśli był upubliczniony przez zgłaszającego dawniej niż rok przed zgłoszeniem, uda się go zarejestrować i otrzymać certyfikat, lecz ta rejestracja będzie podatna na unieważnienie, a zatem nieprzydatna w dochodzeniu ewentualnych roszczeń z tytułu naruszeń wzoru. Jeśli wzór był upubliczniony przez zgłaszającego dawniej niż rok przed zgłoszeniem, rekomendujemy „odświeżenie” designu i zgłoszenie takiej odświeżonej wersji. Jeśli był udostępniony publicznie przed zgłoszeniem przez kogokolwiek innego prócz zgłaszającego – wzór również traci nowość w rozumieniu przepisów.
 7. Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia.
 8. Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.
 9. Nie stosuje się opisu wzoru. Chronione jest to, co widać na wizerunkach wzoru załączonych do zgłoszenia (max. 7 w jednolitej technice). Wzór jest chroniony niezależnie od skali i przeznaczenia (czyli np breloczek, przycisk do papieru czy rzeźba w kształcie i kolorze wzoru też będzie naruszać prawo z rejestracji wzoru)
 10. Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody. Wyżej wymienione używanie obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach.

Jakie są wymogi rysunków do zgłoszenia designu do EUIPO?

Dla jednego wzoru może być maksymalnie 7 wizerunków (z różnych ujęć) wykonanych w tej samej technice.

 

Ograniczenia dotyczące wielkości plików:

maksymalna wielkość załącznika: 2 MB;

maksymalny łączny rozmiar załączników na wzór: 20 MB;

ograniczenie długości nazwy załączników: 25 znaków.

 

Akceptowane typy plików: JPEG.

 

Na potrzeby przedstawienia zgłaszanych wzorów zastosować należy standardowy typ plików spełniający następujące normy:

maksymalne rozmiary obrazu: 5000 x 5000 pikseli;

rozdzielczość w druku: min. 72, maks. 300 dpi;

tryby kolorów: CMYK (który będzie konwertowany do RGB), skala szarości, czarno-biały lub RGB;

progresywne obrazy JPEG zostaną przekształcone na obraz podstawowy (baseline);

przesyłanie dynamicznych rzutów 3D oraz innych rzutów statycznych poglądów jest ograniczone.

 

W praktyce jakość przedstawienia graficznego musi pozwolić na zachowanie jakości wzoru po powiększeniu lub zmniejszeniu go do rozmiaru 8 na 16 cm, ponieważ w takiej formie zostanie ono wprowadzone do rejestru wzorów wspólnotowych i opublikowane w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

 

Na wizerunkach winna widnieć całość wzoru (nie może być „poucinany”) oraz wzór musi być na neutralnym tle: jeśli wizerunek wzoru jest przedstawiony za pomocą zdjęcia, to nie może być okien, listew przypodłogowych, innego podłoża a innej ściany, ludzi. Można też całość tła wyciąć w photoshopie tak, by wzór był na jednolitym, np. białym, tle.

 

Jeśli wizerunek wzoru jest przedstawiony za pomocą rysunku technicznego, to nie może być opisów, wymiarów, linii wymiarowych, osiowych, przekrojowych itp.