Wzory przemysłowe (design)

Wzory przemysłowe (design)

Wygląd produktu, jego wzornictwo, design można chronić jako wzór przemysłowy.

Pomagamy naszym Klientom ubiegać się o ochronę wzorów przemysłowych w Polsce, Unii Europejskiej oraz w niemal wszystkich krajach Świata.

 

CO TO JEST WZÓR PRZEMYSŁOWY?

Zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Z kolei wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Wzór przemysłowy zarejestrowany w EUIPO i chroniony w całej Unii Europejskiej nazywa się: Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy, a po angielsku Registered Community Design. To najczęściej wybierana przez naszych Klientów forma ochrony designu.

We wzorze przemysłowym nie są chronione rozwiązania techniczne (te mogą być chronione np. patentem). Chronione jest tylko to, co widać na rysunkach/ zdjęciach.

 

PRZYKŁADY WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

 

RCD-001929464-0001 RCD-003458918-0006 Rp.26005 RCD-000600242-0002

 

 

WYMOGI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WZÓR PRZEMYSŁOWY

Wzór przemysłowy, w dniu jego zgłoszenia do urzędu, musi być nowy i posiadać indywidualny charakter.

NOWOŚĆ oznacza, że w dniu jego zgłoszenia do urzędu, wzór przemysłowy nie może być starszy niż 12 miesięcy. Jeśli był upubliczniony przez zgłaszającego dawniej niż rok przed zgłoszeniem, uda się go zarejestrować i otrzymać certyfikat, lecz ta rejestracja będzie podatna na unieważnienie, a zatem nieprzydatna w dochodzeniu ewentualnych roszczeń z tytułu naruszeń wzoru. Jeśli taki sam wzór był udostępniony publicznie przed zgłoszeniem przez kogokolwiek innego prócz zgłaszającego – wzór również traci nowość w rozumieniu przepisów.

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

 

NA CZYM POLEGA REJESTRACJA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH W UNII EROPEJSKIEJ?

– Zgłoszenie do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.

– Zgłasza się tylko wizerunki wzorów: do 7 widoków w jednolitej technice. Opis wzoru jest niepotrzebny.

– W zgłoszeniu należy podać twórcę/ów wzoru (imię i nazwisko).

– Jeśli procedura zgłoszeniowa przebiega bezproblemowo i EUIPO nie ma uwag do zgłoszenia, to decyzja o rejestracji wzoru wspólnotowego wydawana jest przez EUIPO po około 10 – 14 dniach od daty zgłoszenia.

– Ochronę wzoru uzyskuje się w odniesieniu do terytorium całej Unii Europejskiej.

– Ochrona trwa maksymalnie 25 lat. Co 5 lat należy wnosić opłaty za kolejne okresy ochronne.

– Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia.

– Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

– Chronione jest to, co widać na wizerunkach wzoru. Wzór wspólnotowy  jest chroniony niezależnie od skali i przeznaczenia (czyli np. breloczek, przycisk do papieru lub rzeźba w kształcie i kolorze wzoru też będzie naruszać prawo z rejestracji wzoru). Ochrona wzoru przemysłowego polskiego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.

– Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim jego używania, które nie mają jego zgody. Używanie wzoru obejmuje, w szczególności, wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach.

 

WZÓR PRZEMYSŁOWY A WZÓR UŻYTKOWY

Nie należy mylić wzoru przemysłowego z wzorem użytkowym.

Zarejestrowanym wzorem przemysłowym chroniony jest wyłącznie zewnętrzny wygląd produktu.

Prawem ochronnym na wzór użytkowy chronione jest rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

Jeden przedmiot może być chroniony zarówno jako wzór przemysłowy (jego wygląd) jak i jako wzór użytkowy (zawarte w nim jego rozwiązanie techniczne).

 

NARUSZENIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ma miejsce wtedy, jeśli osoba trzecia wytwarza, oferuje, wprowadza do obrotu, importuje, eksportuje lub używa wytwór, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składuje takie wytwór dla takich celów.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia.

W przypadku naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, właściciel tego wzoru może od naruszyciela dochodzić roszczeń na drodze cywilnej. Zazwyczaj w pierwszej kolejności do naruszyciela kieruje się wezwanie do zaniechania naruszeń, a jeśli takie pismo nie poskutkuje, można dochodzić roszczeń przed sądem.

 

POMAGAMY W ZGŁOSZENIU I REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO
  • Jeśli Klient ubiega się o ochronę wzoru przemysłowego tylko w Polsce – to zgłaszamy wzór do UPRP, czyli Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Jeśli Klienta interesuje ochrona w całej Unii Europejskiej – to zgłaszamy wzór do EUIPO, czyli Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Niemal wszyscy nasi Klienci decydują się na zastrzeżenie wzoru przemysłowego w EUIPO. Koszt takiej rejestracji wzoru jest niezwykle niski w przeliczeniu na jeden kraj, a procedura trwa szybko: zazwyczaj już po dwóch tygodniach EUIPO wystawia certyfikat rejestracji wzoru. W przeciwieństwie do wzoru przemysłowego polskiego, wzór wspólnotowy  jest chroniony niezależnie od przeznaczenia produktu naruszyciela.

 

 ŚWIADCZYMY M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI

  • dokonywanie zgłoszeń wzorów przemysłowych polskich, zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ochrona w całej UE), dokonywanie rejestracji międzynarodowych wzorów przemysłowych,
  • dokonywanie zgłoszeń wzorów przemysłowych w wybranych krajach Świata – we współpracy z kancelariami zagranicznymi,
  • przygotowanie umów przeniesienia prawa i umów licencyjnych w odniesieniu do zarejestrowanych wzorów przemysłowych,
  • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń zarejestrowanych wzorów przemysłowych i prowadzenie spraw spornych,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO) i przed sądami powszechnymi.

 

Nasze usługi

Może zainteresują Cię również nasze nastepujące usługi:

Badanie znaku towarowego

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.

Patenty

Potrzebujesz badań patentowych?

Chcesz chronić swoje rozwiązanie techniczne?

Zwalczenie nieuczciwej konkurencji

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, sporządzenie wezwań, prowadzenie sporów