Wynalazki, wzory użytkowe

Wynalazki, wzory użytkowe

Patenty są udzielane na wynalazki, czyli rozwiązania o charakterze technicznym.

Jeśli chcesz chronić markę lub logo – kliknij tu.

Jeśli chcesz chronić design produktu – kliknij tu.

 

CZYM JEST PATENT?

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Patent na wynalazek udzielany jest przez urząd patentowy, jeśli po sprawdzeniu zgłoszenia ekspert urzędu uzna, że wynalazek objęty zgłoszeniem, spełniał warunki: nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność.

Udzielony patent daje jego właścicielowi monopol na korzystanie z wynalazku – na terytorium, na jakim ten patent obowiązuje.

 

NOWOŚĆ

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

 

POZIOM WYNALAZCZY

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

 

PRZEMYSŁOWA STOSOWALNOŚĆ

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

 

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.

Czas trwania patentu wynosi max. 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym – jeśli co roku wnosi się opłaty za kolejny rok ochrony.

 

CO TO JEST WZÓR UŻYTKOWY?

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów => czyli warunki podobnie jak dla patentu, lecz brak wymogu innowacyjności (poziomu wynalazczego).

 

Prawo ochronne na wzór użytkowy może być w mocy maksymalnie 10 lat od daty zgłoszenia.

 

ŚWIADCZYMY M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI

  • badania zdolności patentowej,
  • badania patentowe „pod dotacje”,
  • weryfikacja czy konkretne rozwiązanie techniczne narusza dany patent,
  • opracowywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do zgłoszeń krajowych, europejskich i międzynarodowych,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Biurem Międzynarodowym WIPO,
  • walidacja patentów europejskich na terenie Polski,
  • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe oraz prowadzenie spraw spornych,
  • przygotowanie umów przeniesienia i umów licencyjnych w odniesieniu do patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe.

Nasze usługi

Może zainteresują Cię również nasze nastepujące usługi:

Badanie znaku towarowego

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.

Wzory przemysłowe - ochrona designu

Wzory przemysłowe – ochrona wzornictwa produktu

Zwalczenie nieuczciwej konkurencji

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, sporządzenie wezwań, prowadzenie sporów