Znaki towarowe

Znaki towarowe

Markę, hasło, nazwę przedsiębiorstwa czy logo można zarejestrować jako znaki towarowe.

Pomagamy naszym Klientom uzyskać ochronę znaków towarowych w Polsce, Unii Europejskiej oraz w niemal wszystkich krajach Świata.

Rejestracja znaku towarowego w UPRP, EUIPO, WIPO i innych urzędach – w tym się specjalizujemy!

 

CZYM SĄ ZNAKI TOWAROWE?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być na przykład: wyraz, rysunek, logo, sygnet, litera, cyfra, kolor, kombinacje kolorystyczne, hologram, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Najpopularniejsze są znaki towarowe słowne oraz znaki towarowe graficzne i słowno-graficzne. Zobacz przykłady  znaków towarowych.

Znak towarowy chroniony jest zawsze w odniesieniu do wskazanych w zgłoszeniu towarów i/albo usług. Koszty badania, zgłoszenia i rejestracji znaku zależne są od ilości klas do których dane towary i usługi można sklasyfikować (zgodnie z tzw. klasyfikacją nicejską).

Bardzo ważne jest więc w pierwszej kolejności sporządzenie prawidłowego wykazu towarów i usług.

Do raz zgłoszonego znaku nie można już dodać kolejnych towarów/usług. Nie można też w nim „podmienić” grafiki. Można za to zgłosić drugi, taki sam znak, dla dodatkowych towarów lub usług albo z nową grafiką.

 

PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY

Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne.

Ochrona znaku towarowego może trwać teoretycznie w nieskończoność. Co 10 lat, licząc od daty zgłoszenia należy wnosić opłaty za kolejne okresy  ochrony. Nie ma wymogu nowości zgłaszanego znaku.

Dopiero po tym, gdy urząd udzieli prawa ochronnego na znak towarowy, można przy znaku używać symbolu ®.

Z praktycznego punktu widzenia, prawo ochronne na znak towarowy nie jest bezwzględnym prawem do używania znaku. Służy ono do skutecznego sprzeciwiania się w przypadku, gdy podmiot trzeci używa, na danym terytorium, znaku towarowego identycznego (dla towarów/usług identycznych) lub podobnego (dla towarów/usług identycznych lub podobnych) do tego stopnia, by wprowadzić przeciętnego odbiorcę w błąd co do pochodzenia towarów/usług oznaczanych danym znakiem.

 

JAK WYGLĄDA REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO Z POMOCĄ PROFESJONALNEJ KANCELARII?

Gdy Klient zgłasza się do nas z prośbą o zastrzeżenie znaku towarowego, w pierwszej kolejności prosimy go by wskazał, na jakie towary (lub ich opakowania) dany znak towarowy będzie nakładany i/albo jakie usługi będą pod tym znakiem świadczone. Na podstawie tych informacji określamy, w jakich klasach towarowych klasyfikacji nicejskiej znak powinien być chroniony.

Następnie, rekomendowane jest przeprowadzenie badania znaku znaku towarowego przez kancelarię patentową. Urząd przy zgłoszeniu wprawdzie nie wymaga, by takie badanie było wcześniej wykonane, jednak warto je zrobić po to, by sprawdzić czy zgłoszenie, a także samo używanie znaku na rynku, nie wiąże się z ryzykiem.

Jeśli po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań znaku towarowego Klient zadecyduje o zgłoszeniu znaku do urzędu, to niezwłocznie przesyłamy Klientowi odpowiednie dokumenty do podpisu i wytyczne dotyczące opłat. Po skompletowaniu niezbędnych informacji i materiałów, przygotowujemy  wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy i  składamy go do odpowiedniego urzędu. Kto udziela praw ochronnych na znaki towarowe?

 • Jeśli Klient ubiega się o ochronę znaku tylko w Polsce – to zgłaszamy znak do UPRP, czyli Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jeśli Klienta interesuje ochrona w całej Unii Europejskiej – to zgłaszamy znak do EUIPO, czyli Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Jeśli postępowanie zgłoszeniowe przebiega będzie całkowicie bezproblemowo, urząd nie ma uwag i nikt nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia znaku, to po około 5-6 miesiącach od daty zgłoszenia można spodziewać się decyzji urzędu o udzieleniu ochrony na znak towarowy. Jeśli znak był zgłoszony do polskiego Urzędu Patentowego, to wydanie decyzji o rejestracji znaku przez urząd wiąże się z kolejną transzą opłat.

Kilka miesięcy (UPRP) lub kilka dni (EUIPO) od wydania decycji przez Urząd, otrzymujemy świadectwo – czyli oficjalny dokument potwierdzające rejestrację znaku towarowego. Wydawane przez UPRP świadectwa są papierowe, zaś przez EUIPO – elektroniczne.

Wspieramy naszych Klientów w zarejestrowaniu znaku towarowego również w innych krajach na całym Świecie:

 • w formie rejestracji międzynarodowej znaku towarowego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO,
 • bezpośrednio w zagranicznych urzędach właściwych ds. znaków towarowych – we współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami zagranicznymi.

Po zgłoszeniu znaku towarowego do urzędu, a już na pewno po tym gdy zostanie on zarejestrowany, warto zadbać o monitoring znaku towarowego.

 

NARUSZENIE PRAWA NA ZNAK TOWAROWY

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma miejsce wtedy, jeśli konsument mógłby uznać, że towary / usługi opatrzone danym oznaczeniem pochodzą od tego samego przedsiębiorcy, lub od przedsiębiorców z nim powiązanych, co towary / usługi opatrzone zastrzeżonym znakiem towarowym wcześniejszym.

W przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego, właściciel tego znaku może od naruszyciela dochodzić roszczeń na drodze cywilnej. Zazwyczaj w pierwszej kolejności do naruszyciela kieruje się wezwanie do zaniechania naruszeń, a jeśli takie pismo nie poskutkuje, można dochodzić roszczeń przed sądem.

 

 ŚWIADCZYMY M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI

 • badania znaków – czyli analiza zdolności rejestrowej i legalności używania znaków towarowych, w kontekście znaków towarowych wcześniejszych,
 • rejestracja znaków towarowych polskich, unijnych, międzynarodowych,
 • rejestracja znaków towarowych w krajach całego Świata – we współpracy z kancelariami zagranicznymi,
 • monitoring znaków,
 • przygotowanie umów licencyjnych i umów przeniesienia prawa do znaku towarowego,
 • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń i prowadzenie spraw spornych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO) i przed sądami powszechnymi.

Nasze usługi

Może zainteresują Cie również nasze nastepujące usługi:

Wzory przemysłowe - ochrona designu

Wzory przemysłowe – ochrona wzornictwa produktu

Monitoring znaku towarowego

Monitoruj, czy ktoś nie próbuje zarejestrować na siebie Twojego znaku towarowego

Badanie znaku towarowego

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.