Prawa autorskie

Prawa autorskie

Ważną gałęzią praw własności intelektualnej są prawa autorskie. Kancelaria patentowa obsługuje sprawy z zakresu praw autorskich.

 

CO JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM?

Prawem autorskim chronione są utwory.

Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).

Prawa autorskie dzielimy na prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe.

 

OSOBISTE PRAWA AUTORSKIE

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu;
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne – nie można ich sprzedać ani się ich zrzec. Można natomiast, np. w umowie, zobowiązać się do ich niewykonywania.

 

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE

Autorskie prawa majątkowe, które co do zasady pierwotnie przysługują twórcy, dają mu wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Autorskie prawa majątkowe można sprzedać – aby umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych była ważna, musi być zawarta na piśmie i prawidłowo określać jakiego utworu dotyczy oraz na jakich polach eksploatacji.

 

ŚWIADCZYMY M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI

  • porady prawne w zakresie praw autorskich,
  • sporządzanie umów o przeniesieniu praw autorskich i umów licencyjnych,
  • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń praw autorskich,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami oraz osobami trzecimi w sprawach praw autorskich.

Nasze usługi

Może zainteresują Cie również nasze nastepujące usługi:

Badanie znaku towarowego

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.

Wzory przemysłowe - ochrona designu

Wzory przemysłowe – ochrona wzornictwa produktu

Zwalczenie nieuczciwej konkurencji

doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, sporządzenie wezwań, prowadzenie sporów