Prawa autorskie

Prawa autorskie

Ważną gałęzią praw własności intelektualnej są prawa autorskie. Kancelaria patentowa obsługuje sprawy z zakresu praw autorskich.

 

CO JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM?

Prawem autorskim chronione są utwory.

Utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).

Prawa autorskie dzielimy na prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe.

 

OSOBISTE PRAWA AUTORSKIE

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu;
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne – nie można ich sprzedać ani się ich zrzec. Można natomiast, np. w umowie, zobowiązać się do ich niewykonywania.

 

PRAWA AUTORSKIE MAJĄTKOWE

Autorskie prawa majątkowe, które co do zasady pierwotnie przysługują twórcy, dają mu wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Autorskie prawa majątkowe można sprzedać – aby umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych była ważna, musi być zawarta na piśmie i prawidłowo określać jakiego utworu dotyczy oraz na jakich polach eksploatacji.

 

ŚWIADCZYMY M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI

  • porady prawne w zakresie praw autorskich,
  • sporządzanie umów o przeniesieniu praw autorskich i umów licencyjnych,
  • przygotowanie wezwań do zaniechania naruszeń praw autorskich,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami oraz osobami trzecimi w sprawach praw autorskich.

Pozostałe usługi

Cieszymy się wieloletnim zaufaniem licznego grona Klientów, między innymi przedsiębiorstw, których loga widnieją na niniejszej stronie.

Badanie znaku towarowego

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.

Wzory przemysłowe - ochrona designu

Wzory przemysłowe – ochrona wzornictwa produktu

Patenty

Potrzebujesz badań patentowych?

Chcesz chronić swoje rozwiązanie techniczne?