Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności Patentbox

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Romuald Suszczewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Romuald Suszczewicz „Patentbox” Kancelaria Patentowa w Poznaniu, przy ulicy Piekary 6/17, 61-823 Poznań, posiadający nr NIP 7780104723, REGON 632116710, zwany dalej „Kancelarią”. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

Kancelaria nie wyznaczyła Inspektora danych osobowych.

W sprawie swoich danych osobowych oraz prywatności możesz kontaktować się z Kancelarią pod adresem e-mail: kancelaria@patentbox.pl.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Kancelaria dokłada szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nią dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

 

Cel, zakres, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

 

Skorzystanie z formularza kontaktowego, kontakt e-mail oraz korzystanie z usług Kancelarii

 

W przypadku wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego dostępnego na stronie patentbox.pl w zakładce „kontakt” lub wybrania innej drogi kontaktu z Kancelarią (np. drogą e-mailową na adres kancelaria@patentbox.pl lub na adres e-mailowy pracownika Kancelarii lub drogą telefoniczną) wyrażającego przez Ciebie chęć skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię, przetwarzane będą dane osobowe w takim zakresie, w jakim je udostępnisz (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Celem przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

W momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług Kancelarii, przetwarzane będą dane w celu wykonania umowy zwłaszcza takie jak: imię i nazwisko, firma (jeśli jesteś przedsiębiorcą lub działasz w jego imieniu), adres zamieszkania lub adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP lub REGON (jeśli jesteś przedsiębiorcą lub działasz w jego imieniu). Celem przetwarzania jest wykonanie umowy oraz wykonanie przez Kancelarię obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, np. w zakresie podatków lub rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO).

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością wykonania umowy przez Kancelarię.

Jeżeli zdecydujesz się na poradę prawną online w formie wideokonferencji, Kancelaria będzie przetwarzała Twój wizerunek poprzez jego wyświetlanie (udostępnionego za pomocą kamery) w trakcie wideokonferencji. Wideokonferencje nie są nagrywane, a więc po zakończeniu wideokonferencji przestajemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci wizerunku. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twojego wizerunku w trakcie wideokonferencji, może wyłączyć tę opcję poprzez wyłączenie kamery w programie do wideokonferencji lub poprzez jej zasłonięcie. Możemy również udzielić porady prawnej w formie rozmowy telefonicznej. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa więc na świadczenie usług przez Kancelarię.

Wszelkie dane dotyczące sprawy, z którą powiązane jest wykonanie umowy przez Kancelarię, objęte są tajemnicą zawodową (np. tajemnicą rzecznikowską, tajemnicą radcowską).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić realizację celów, o których mowa powyżej (z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię przez okres niezbędny do realizacji danego celu, zwłaszcza do czasu wycofania zgody (jeżeli została udzielona), zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, lub do czasu przedawnienie roszczeń pomiędzy stronami lub przedawnienia okresu związanego z obowiązkiem przechowywania danych (np. obowiązkowych rachunkowych lub podatkowych), jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, przy czym Kancelaria zastrzega, że część danych osobowych może zostać zachowana w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu realizacji obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawami,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym Kancelaria zastrzega, że część danych osobowych może zostać zachowana w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu realizacji obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawami,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli została ona udzielona, przy czym cofnięcie zgody może uniemożliwić realizację usług, które Kancelaria może świadczyć jedynie przy udzieleniu zgody. Jednocześnie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych, które przetwarzane były na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

Pracownicy kancelarii są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom trzecim:

a) mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Biuro księgowe – w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 • Hostingodawca – w zakresie obsługi strony internetowej
 • Ubezpieczyciel – w przypadku konieczności realizacji polisy
 • Współpracujący prawnicy i rzecznicy patentowi – w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Pomoc techniczna (przede wszystkim z zakresu informatyki) – tylko w przypadku, gdy pomoc techniczna dotyczy obszaru, na którym znajdują się dane osobowe

b) mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

 • – Toggl (Toggl OÜ, an Estonian private limited company, registered number 11346813, established and doing business at Toggl OÜ, Tornimäe 5, 2nd floor, Tallinn 10145, Estonia) – program do zarządzania czasem pracy pracowników Kancelarii, wykorzystywany na potrzeby organizacji pracy wewnątrz Kancelarii. Rodzaj przetwarzanych danych: imię i nazwisko. Podmiot ten zapewnia podobne do niniejszej polityki standardy polityki prywatności, albowiem również obowiązują go regulacje zawarte w RODO. Link do polityki prywatności: https://toggl.com/track/legal/privacy/ 

c) mającym siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej

 • Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA) – na potrzeby organizacji pracy wewnątrz Kancelarii oraz w celu wykonania umowy. W tych celach korzystamy z pakietu Microsoft 365 (w tym np. Office, Outlook) oraz z systemu operacyjnego Microsoft Windows. Link do standardów prywatności Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-home?view=o365-worldwide 
 • Toggl (Toggl Inc, a Delaware corporation, file number 5675394, established and doing business at Suite 403-A, 1013 Centre Road, Wilmington, DE 19805, USA) – program do zarządzania czasem pracy pracowników Kancelarii, na potrzeby organizacji pracy wewnątrz Kancelarii. Rodzaj przetwarzanych danych: imię i nazwisko. Link do polityki prywatności: https://toggl.com/track/legal/privacy/ 
 • Google (Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) –  nieidentyfikujące konkretnej osoby dane analitycznie (np. Google Analytics do analizy statystyk stron). Więcej informacji poniżej w rozdziale „Cookies podmiotów trzecich”.

 

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Cookies nie pobierają danych, na podstawie których można by było ustalić tożsamość danej osoby. Cookies śledzą jednak Twój ruch w witrynach internetowych i zbierają informację na temat Twoich preferencji, np. najczęściej odwiedzanych stron czy najczęściej wyszukiwanych haseł. Cookies ułatwiają też, na przykład, logowanie się na stronie.

Cookies można podzielić na:

– cokies sesyjne – przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki.

– cookies stałe (inaczej: cookies śledzące) – przechowywane przez dłuższy czas w pamięci przeglądarki (czas ten zależny jest od ustawień przeglądarki).

– cookies podmiotów trzecich – są to cookies podmiotów trzecich, z których usług korzysta strona internetowa, którą odwiedzasz. Mogą to być np. reklamodawcy.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Kancelarię do badania funkcjonalności strony internetowej Kancelarii: www.patentbox.pl 

Więcej informacji o cookies tutaj: https://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ 

 

Zgoda

W trakcie pierwszej wizyty na stronie internetowej Kancelarii, wyświetli się okienko pop-up, które zawiera informacje na temat plików cookies na stronie internetowej Kancelarii. Poprzez dalsze korzystanie z przeglądarki lub kliknięcie przycisku „zgoda” wyrażasz zgodę na pliki cookies wykorzystywane przez Kancelarię, chyba że ustawienia Twojej przeglądarki narzucają w tym zakresie ograniczenia. Możesz samodzielnie – z poziomu swojej przeglądarki – zmienić ustawienia plików cookies.

Ograniczenie lub wyłączenie plików cookies może powodować, że strona internetowa Kancelarii nie będzie w pełni funkcjonalna i część jej opcji będzie niedostępna.

 

Cookies podmiotów trzecich

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies następujących podmiotów trzecich:

– Google Analytics (Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – dane, które zbiera uniemożliwiają ustalenie Twojej tożsamości. Zebrane dane określają cechy marketingowe grupy użytkowników odwiedzających stronę Kancelarii. Dane są zbierane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii: zebrane dane umożliwiają tworzenie i analizę statystyk, które z kolei pozwalają na ulepszanie funkcjonalności strony internetowej Kancelarii.

Możesz wyłączyć pliki cookies zbierane przez Google Analytics poprzez instalacje wtyczki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Więcej informacji o danych przetwarzanych przez Google Analytics znajdziesz tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

– Google Maps (Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – dane, które zbiera Google LLC co do zasady uniemożliwiają ustalenie Twojej tożsamości, chyba, że posiadasz konto Google i pozostajesz na nim zalogowany w momencie odwiedzin na stronie internetowej Kancelarii (więcej na ten temat poniżej).

Działania Kancelarii oparte są na prawnie uzasadnionym interesie: wtyczka Google Maps jest używana na stronie internetowej Kancelarii, aby wizualnie wyświetlić informacje o miejscu położenia siedziby Kancelarii.

Więcej informacji na temat standardów prywatności Google LLC znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

– Google TagManager (Google LLC, adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Kancelaria korzysta z tego narzędzie w celu kontrolowania kampanii reklamowych oraz w celu ustalenia Twojego sposobu korzystania ze strony. Działania Kancelarii oparte są na prawnie uzasadnionym interesie w postaci reklamy swoich usług oraz w celu poprawienia funkcjonalności strony internetowej Kancelarii.

Więcej informacji o Google TagManager tutaj: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=pl 

 

Przy korzystaniu ze strony internetowej Kancelarii, Google pozostawia plik cookie na urządzeniu, z którego korzystasz, aby wykorzystać go do wyświetlania reklam zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.

Jeśli wyrażano została zgoda wobec Google na wykorzystanie informacji z konta Google oraz historii przeglądania do personalizacji reklamowej, ma miejsce dalsze przetwarzania danych. Jeżeli więc pozostaniesz zalogowany na swoim koncie Google podczas wizyty na stronie internetowej Kancelarii, Google wykorzysta dane z Twojego konta do personalizacji proponowanych w Internecie treści.

Dezaktywacji plików cookies wykorzystywanych do personalizacji reklam można dokonać w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com 

Więcej informacji na temat standardów prywatności Google LLC znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Kancelaria nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej Kancelarii skutkuje przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi serwera obejmują np. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie umożliwiają identyfikacji tożsamości osób korzystających ze strony internetowej Kancelarii i nie służą identyfikacji.

Logi serwera są pomocą w administrowaniu stroną internetową Kancelarii, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności może być z czasem modyfikowana. Modyfikacje mogą mieć na celu wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz/albo uwzględnienie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.