Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Jedną z dziedzin prawa własności intelektualnej jest zwalczanie nieuczciwej konurencji. Rzecznicy patentowi świadczą pomoc w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

CO TO JEST NIEUCZCIWA KONKURENCJA?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje na czym polega nieuczciwa konkurencja i jak można ją zwalczać.

Zgodnie z tą ustawą, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

 

PRZYKŁADY CZYNÓW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

 

JAK WALCZYĆ Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ?

W przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może od osoby, która popełniła wobec niego czyn nieuczciwej konkurencji dochodzić roszczeń na drodze cywilnej. Zazwyczaj w pierwszej kolejności do takiej osoby kieruje się wezwanie do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, a jeśli takie pismo nie poskutkuje, można dochodzić roszczeń przed sądem.

Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

ŚWIADCZYMY M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI

 • doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowanie wezwań do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji,
 • analiza wezwań otrzymanych przez Klientów od podmiotów trzecich i sporządzanie nań odpowiedzi,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami oraz osobami trzecimi w sprawach nieuczciwej konkurencji.

Nasze usługi

Może zainteresują Cie również nasze nastepujące usługi:

Badanie znaku towarowego

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.

Wzory przemysłowe - ochrona designu

Wzory przemysłowe – ochrona wzornictwa produktu

Patenty

Potrzebujesz badań patentowych?

Chcesz chronić swoje rozwiązanie techniczne?