Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Jedną z dziedzin prawa własności intelektualnej jest zwalczanie nieuczciwej konurencji. Rzecznicy patentowi świadczą pomoc w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

CO TO JEST NIEUCZCIWA KONKURENCJA?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje na czym polega nieuczciwa konkurencja i jak można ją zwalczać.

Zgodnie z tą ustawą, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

 

PRZYKŁADY CZYNÓW NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

 

JAK WALCZYĆ Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ?

W przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może od osoby, która popełniła wobec niego czyn nieuczciwej konkurencji dochodzić roszczeń na drodze cywilnej. Zazwyczaj w pierwszej kolejności do takiej osoby kieruje się wezwanie do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, a jeśli takie pismo nie poskutkuje, można dochodzić roszczeń przed sądem.

Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

ŚWIADCZYMY M.IN. NASTĘPUJĄCE USŁUGI

 • doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowanie wezwań do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji,
 • analiza wezwań otrzymanych przez Klientów od podmiotów trzecich i sporządzanie nań odpowiedzi,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami oraz osobami trzecimi w sprawach nieuczciwej konkurencji.

Pozostałe usługi

Cieszymy się wieloletnim zaufaniem licznego grona Klientów, między innymi przedsiębiorstw, których loga widnieją na niniejszej stronie.

Badanie znaku towarowego

Sprawdź czy możesz legalnie używać swojej marki i jakie są szanse na jej zarejestrowanie jako znaku towarowego.

Wzory przemysłowe - ochrona designu

Wzory przemysłowe – ochrona wzornictwa produktu

Patenty

Potrzebujesz badań patentowych?

Chcesz chronić swoje rozwiązanie techniczne?