Dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów 2024

Dotacje na zgłoszenia znaków towarowych i designów 2024

Od 22 stycznia do 6 grudnia 2024 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) ponownie będą mogły ubiegać się o dotacje na zgłoszenia i procedury zgłoszeniowe. Dofinansowanie na ochronę praw własności intelektualnej dostępne jest w ramach programu Ideas Powered for business SME Fund . Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez EUIPO (Urząd UE ds. Własności Intelektualnej). Dofinansowanie pozwala pokryć część kosztów związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów i odmian roślin.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dotacje mogą ubiegac się MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii Europejskiej, które

 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro,
 • i/albo całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Jednoosobowa działalność gospodarcza również może być MŚP.

W 2024 przyznawane są m.in. dotacje na opłaty urzędowe na zgłoszenia znaków towarowychwzorów przemysłowych (designów) do UPRP i EUIPO.

 

W jakiej formie przyznawane jest dofinansowanie?

Dofinansowanie przyznawane jest w formie bonów, które upoważniają do otrzymania zwrotu części opłat poniesionych w związku ochroną praw własności przemysłowej.

Uwaga! Wszelkie opłaty urzędowe MŚP uiszcza z góry, w całości. Dotacja wypłacana jest jako zwrot części poniesionej wcześniej opłaty urzędowej bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP.

Ilość pieniędzy z Komisji Europejskiej  na dotacje jest ograniczona – obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Na jaką kwotę przyznawane jest dofinansowanie?

Maksymalna wysokość dofinansowania różni się w zależności od kategorii prawa własności przemysłowej:

 • do 1 000 EUR – opłaty urzędowe ponoszone w związku ze znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi;
 • do 3 500 EUR – opłaty związane z patentami;
 • do 1 500 EUR – opłaty urzędowe związane z ochroną odmian roślin.

 

Na co mogę przeznaczyć otrzymany bon? Czy otrzymam zwrot całej wartości bonu?

Bon można przeznaczyć na pokrycie kosztów urzędowych związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, chronionych odmian roślin.

Kwota zwrotu nie zawsze będzie równać się wartości otrzymanego bonu. Wartość bonu to maksymalna kwota zwrotu, jaki można otrzymać.

 

Dla znaków towarowychwzorów przemysłowych zwrot obejmuje:

 • 75%  opłat urzędowych za zgłoszenie krajowego lub unijnego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego (designu), dodatkowych opłat za klasy oraz opłat za rozpatrzenie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji;
 • 50%  podstawowych opłat urzędowych za międzynarodową rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE.

Dla patentów zwrot obejmuje:

 • 75% opłat urzędowych za zgłoszenie wynalazku, sporządzone przez urząd „sprawozdanie z badania stanu techniki” i innych opłat na etapie postępowania zgłoszeniowego wynalazku; opłat za urzędowych za udzielenie patentu i publikację patentu krajowego w państwie członkowskim UE; opłat urzędowych za zgłoszenie i poszukiwania w przypadku patentów europejskich zgłoszonych do EPO – przy czym wyłączono wszystkie inne opłaty urzędowe w postępowaniu przed EPO;
 • 50% kosztów prawnych za przygotowanie i dokonanie zgoszenia patentu europejskiego do EPO przez europejskiego rzecznika patentowego, przy czym maksymalna kwota wynosi 2000 EUR.  szczegóły

Dla odmian roślin zwrot obejmuje:

 • 75% opłat urzędowych za zgłoszenie online i badanie na poziomie Unii Europejskiej

 

UWAGA!

Opłaty urzędowe należy opłacić samodzielnie opłacić z góry, w całości. Dotacja wypłacana jest jako zwrot części poniesionej wcześniej opłaty urzędowej.

 

Przykład 1

MŚP chce zarejestrować znak towarowy na terenie UE w dwóch klasach towarowych. Opłaty urzędowe wyniosą 900 EUR. Przed dokonaniem zgłoszenia MŚP składa wniosek o przyznanie bonu. Gdy otrzyma bon, MŚP dokonuje zgłoszenia znaku owerowego do EUIPO. Po wniesieniu opłaty urzedowej za zgłoszenie, MŚP składa wniosek o zwrot kosztów i otrzymuje zwrot 75% wniesionej opłaty – czyli 675 EUR.

W ramach jednego bonu można otrzymać zwrot opłat dotyczących kilku znaków towarowych – jeżeli MŚP planuje chronić więcej niż jeden znak, np. osobno nazwę i logo, opłaty zgłoszeniowe wyniosą 1800 EUR – wówczas MŚP pozyska zwrot w wysokości wartości bonu, czyli 1000 EUR.

 

Przykład 2

MŚP planuje zgłosić do EUIPO 6 wzorów wspólnotowych (designów) w tej samej klasie lokarneńskiej, np. 6 wzorów etykiet produktów. Opłaty urzędowe za zgłoszenie i rejestrację tych wzorów wyniosą 1225,00 EUR. Przed dokonaniem zgłoszenia wzorów do EUIPO, MŚP składa wniosek o przyznanie bonu. Gdy otrzyma bon, MŚP dokonuje zgłoszenia wzorów. W ramach przyznago bonu może otrzymać dofinansowanie w wysokości 918,75 EUR.

 

Jak złożyć wniosek o dotacje? Gdzie znajdę oficjalne formularze? Co muszę przygotować, aby złożyć wniosek?

Wniosek o dotacje na zgłoszenia może złożyć właściciel przedsiębiorstwa, pracownik lub upoważniony przedstawiciel. Nasi Klienci z powodzeniem samodzielnie składają wnioski, nie ma potrzeby angażowania w ten proces rzecznika patentowego.

Wniosek o dotację składa sie na stronie Ideas Powered for Business – Fundusz MŚP (klikając w przycisk Apply now). Na początku należy na tej stronie założyć konto użytkownika. Czynność ta jest prosta i szybka.

Nastepnie trzeba wypełnić i złożyć elektroniczny formularz wniosku (eForm). Należy do niego załączyć, w plikach pdf:

 • Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający nazwę przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, nr IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT – przykład
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pzedsiębiorstwa jako płatnika VAT lub zaświadczenie o posiadaniu NIP – przykłady
 • „Oświadczenie” podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika MŚP – wzór oświadczenia, jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o dotacje na zgłoszenia można składać od  22 stycznia 2024 r. do 6 grudnia 2024 r.

Wniosek należy koniecznie złożyć przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru. Do momentu otrzymania  informacji o przyznaniu dotacji i otrzymania bonu należy wstrzymać się ze zgłoszeniem znaku towarowego. wzoru przemysłowego lub wynalazku do urzędu.

Bony jest ważny przez 2 miesiące od daty jego wydania. Jego ważność można przedłużyć o dodatkowe 2 miesiące. W tym czasie należy zgłosić znak towarowy, wzór przemysłowy lub wynalazek do odpowiedniego urzędu. Jeśli w tym okresie nie dokonamy zgłoszenia to bon straci ważność i nie będzie przysługiwał zwrot kosztów.

 

Procedura przyznawania i realizacji dotacji

 1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji.
 2. Otrzymanie bonu – w ciągu 15 dni roboczych po zatwierdzeniu wniosku.
 3. Aktywacja bonu – bon należy aktywować w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania (z możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące).
 4. Dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego lub realizacja innych dotowanyc działań związanych z prawami własności przemysłowej i uiszczenie opłat urzędowych.
 5. Złożenie wniosku o zwrot kosztów – za pośrednictwem formularza na koncie SME Fund; zwrot jest realizowany przez EUIPO w ciągu 1 miesiąca.

 

Jak ubiegać sie o wypłatę przyznanej dotacji?

O wypłatę dotacji wnosi się za pomocą wcześniej założonego konta na stronie internetowej Ideas Powered for Business – Fundusz MŚP  Tam składa się wniosek o wypłatę dofinansowania, na podstawie przyznanego wcześniej bonu. Jeśli dotacja dotyczy zgłoszenia znaku bądź wzoru, to we wniosku o wypłatę wskazuje się  numer zgłoszenia naszego znaku lub wzoru. Numer ten nadawany jest przez urząd po dokonaniu zgłoszenia.

Dofinansowanie wypłacane jest na rachunek bankowy MŚP wskazany we wniosku o dotację.

 

Gdzie znajdę więcej informacji o dotacjach ?

Na stronaich internetowych Funduszu MŚP dostępna jest sekcja Najczęściej Zadawane Pytania – FAQ. Tu należy szukać szczegółowych informacji o dofinansowaniach.

 

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Badanie zdolności patentowej

  Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

  czytaj więcej

  Co to jest patent?

  Co to jest patent? Czy istnieje patent unijny? Czy da się uzyskac patent na cały Świat? Czy można opatentować logo? A pomysł?

  czytaj więcej

  Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego

  Czy można zarejestrować znak towarowy na cały Świat? Czym jest międzynarodowa rejestracja znaków towarowych?

  czytaj więcej