Sprzeciw do zgłoszenia znaku towarowego

Sprzeciw do zgłoszenia znaku towarowego

W dzisiejszym świecie biznesowym ochrona znaku towarowego jest niezmiernie istotna dla przedsiębiorstw, dbających o swoją tożsamość i reputację. Przedsiębiorcy którzy dbają o ochronę własności intelektualnej swojej firmy, uważnie obserwują rynek i monitorują zgłoszenia znaków towarowych. Czasami pojawiają się sytuacje, gdy konieczne staje się złożenie sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego, zgłoszonego do urzędu patentowego przez konkurencję.

 

Znak towarowy i znaczenie jego rejestracji

Znak towarowy jest oznaczeniem, który identyfikuje produkty lub usługi oferowane przez określone przedsiębiorstwo. Jest to kluczowy element budowania rozpoznawalności marki. Rejestracja znaku towarowego daje przedsiębiorstwu prawną ochronę i wyłączne prawo do korzystania z tego znaku w określonym obszarze i kategorii produktów lub usług.

 

Na czym polega sprzeciw do zgłoszenia znaku towarowego?

Sprzeciw do zgłoszenia znaku towarowego to formalny protest przeciwko zarejestrowaniu znaku, zwykle ze względu na podobieństwo do istniejącego znaku lub wcześniejsze prawo do firmy.

Procedura sprzeciwu jest uregulowana przez odpowiednie przepisy prawa, które określają warunki i kryteria dopuszczalności sprzeciwu.

Sprzeciw wnosi sie do urzędu patentowego, do który zgłoszony został znak towarowy, który chcemy oprotestować: do Urzędu Patentowego RP (UPRP), jeśli jest to znak polski, a do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), jeśli to znak unijny. Obowiązują opłaty urzędowe od sprzeciwu.

W procedurze przed UPRP oraz EUIPO sprzeciw można wnieść tylko w trakcie 3-miesięcznego okresu sprzeciwowego. Okres ten biegnie od daty  urzędowej publikacji informacji o zgłoszeniu znaku towarowego.

 

Kto może wnieść sprzeciw?

Sprzeciw do zgłoszenia znaku towarowego może wnieść każdy, powołując się na swoje prawo do wcześniejszego znaku towarowego lub swoje wcześniejsze prawo osobiste lub majątkowe – czyli np. prawo do nazwy firmy.

Uwaga! Nie można wnieść sprzeciwu powołując się na cudzy znak towarowy ani na cudze prawo wcześniejsze.

 

Jakie mogą być podstawy sprzeciwu?

Jeśli Urząd Patentowy uzna sprzeciw za zasadny, to odmówi udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy:

 1. którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich – np. prawo do firmy
 2. identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, zarejestrowanym dla identycznych towarów;
 3. identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego,y dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
 4. identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
 5. identyczny lub podobny do znaku towarowego do powszechnie znanego znaku towarowego  i używanego wcześniej jako znak towarowy do oznaczania towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;
 6. naruszający prawo do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia – np. Champagne, Rogal świętomarciński.

 

Proces sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego przed UPRP

Do UPRP trzeba złożyć sprzeciw wraz z uzasadnieniem i uiścić opłatę urzędową, podczas 3-miesięcznego okresu sprzeciwowego.

Gdy UPRP zweryfikuje formalności i dopuści sprzeciw, to wyznaczy stronom dwumiesięczny termin ugodowy. Termin ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy na zgodny wniosek stron.

Jeśli strony nie powiadomią Urzędu, że się porozumiały, Urząd wyznacza Zgłaszającemu termin na złożenie odpowiedzi na sprzeciw – zazwyczaj 1 miesiąc.

Jeśli znak towarowy, na którym oparty jest sprzeciw, jest starszy niż 5 lat (licząc od daty rejestracji), to Zgłaszający może podnieść zarzut jego nieużywania. W takim przypadku UPRP wezwie Wnoszącego sprzeciw do przedłożenia dowodów używania znaku w wyznaczonym terminie. Jeśli Zgłaszający ich nie złoży, to UPRP nie uwzględni sprzeciwu w zakresie, w jakim sprzeciw opiera się o ten znak.

Gdy Zgłaszający złoży odpowiedź na sprzeciw, to Wnoszący sprzeciw może przedłożyć do UPRP swą replikę. Jeśli to zrobi, to Zgłaszający otrzyma możiwość złożenia nań odpowiedzi.

Następnie, co do zasady, UPRP zamyka etap wymiany pism i wydaje decyzję. Decyzja ta jest zaskarżalna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od jej doręczenia.

 

Procedura sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego przed EUIPO

W trakcie 3-miesięcznego okresu sprzeciwowego należy złożyć do EUIPO zawiadomienie o sprzeciwie – „notice of opposition” oraz opłacić opłate urzędową. W notice of opposition należy wskazać podstawy sprzeciwu – w tym nasze prawa wcześniejsze, o które opieramy sprzeciw. Na tym etapie nie ma konieczności składania do urzędu argumentacji.

Po weryfikacji prawidłowości notice of opposition i dopuszczeniu sprzeciwu, EUIPO wyznacza dwumiesięczny termin ugodowy (cooling-off). W tym czasie można podjąć próbę kontaktu z przeciwnikiem i doprowadzenia do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Okres cooling-off można przedłużać na zgodny wniosek obu stron – w sumie może on trwać aż 24 miesiące.

Po zakończeniu okresu cooling-off, Wnoszący sprzeciw ma 2 miesiące na złożenie do EUIPO argumentacji do sprzeciwu.

Następnie, Zgłaszający może złożyć odpowiedź na sprzeciw, w terminie 2 miesięcy.

Jeśli sprzeciw oparty jest na znaku towarowym starszym niż 5 lat (od daty rejestracji), to Zgłaszający ma możliwość podniesienia zarzutu jego nieużywania. Wtedy EUIPO wzywa Wnoszącego sprzeciw do złożenia do Urzędu dowodów używania znaku. Jeśli Zgłaszający ich nie przedłoży, to Urząd odrzuci sprzeciw w zakresie, w jakim oparty jest o ten znak.

Jeśli Zgłaszający znak złoży odpowiedź na sprzeciw, to Wnoszący sprzeciw dostanie 2 miesiące na złożenie repliki, na którą Zgłaszający będzie mógł, znów w ciągu 2 miesięcy, złożyć odpowiedź. Każdy z ww. 2-miesięcznych terminów można jednorazowo przedłużyć o kolejne 2 miesiące.

Po takiej, co do zasady dwukrotnej, wymianie pism, EUIPO zamknie etap wymiany pism i wyda decyzję. Od decyzji można odwołać się w terminie 2 miesięcy do Izby Odwoławczej EUIPO.

 

Koszty postępowania sprzeciwowego

Sprzeciw do zgłoszenia znaku towarowego wiąże się z następującymi kosztami:

UPRP:

 • opłata urzędowa 600 złotych;
 • opłata skarbowa 17 złotych – jeśli działamy z pomocą profesjonalnego pełnomocnika;
 • honorarium pełnomocnika za przygotowanie argumentacji i złożenie sprzeciwu;
 • honorarium pełnomocnika za przygotowanie repliki na odpowiedź na sprzeciw;
 • przygotowanie i złożenie dowodów używania znaku – o ile taka konieczność wystąpi w sprawie.

EUIPO:

 • opłata urzędowa 320 euro;
 • honorarium pełnomocnika za przygotowanie i złożenie notice of opposition;
 • honorarium pełnomocnika za przygotowanie złożenie argumentacji do sprzeciwu;
 • honorarium pełnomocnika za przygotowanie repliki na odpowiedź na sprzeciw;
 • przygotowanie i złożenie dowodów używania znaku – o ile taka konieczność wystąpi w sprawie.

W decycji w sprawie sprzeciwu, zarówno UPRP jak i EUIPO orzekają o kosztach. Najczęściej przegrana strona ponosi koszty postępowania (opłaty urzędowej) oraz pełnomocnika, zazwyczaj: w EUIPO – 300 euro, a w UPRP – 400 złotych, jeśli pełnomocnikiem jest rzecznik patentowy.

 

Znaczenie pomocy prawnej – rzecznika patentowego

Specjaliści z dziedziny prawa własności intelektualnej mogą pomóc w zrozumieniu procesu sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego i zapewnieniu adekwatnej obrony prawnej. Zlecenie wniesienia sprzeciwu i opracowania jego argumentacji rzecznikowi patentowemu może znacznie zwiększyć szanse na sukces w sprzeciwie.

 

Dla naszych Klientów składamy sprzeciwy do zgłoszeń znaków towarowych naruszających ich prawa.

Zapytaj nas o ofertę.

 

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

  Zobacz również

  Fałszywe decyzje UPRP i świadectwa ochronne na znak towarowy

  Ostrzegamy przed oszustami wysyłającymi fałszywe decyzje o udzieleniu prawa ochronnego i sfałszowane świadectwa ochronne na znak towarowy – zobacz przykład.

  czytaj więcej

  Jak McDonald’s stracił prawo do nazwy Big Mac, czyli o wygaszeniu rejestracji znaku towarowego

  Historia utraty, a nastepnie odzyskania prawa do nazwy najpopularniejszej kanapki świata przez McDonald’s w UE. Spór o znak towarowy Big Mac.

  czytaj więcej

  Badanie zdolności patentowej

  Badanie zdolności patentowej (ang. patentability search), określane też czasem jako „badanie stanu techniki” to proces polegający na analizie i ocenie, czy dany wynalazek spełnia kryteria wymagane do uzyskania patentu. Przeczytaj na czym polega takie badanie.

  czytaj więcej