Jak zastrzec nazwę firmy?

Jak zastrzec nazwę firmy?

Często klienci pytają nas czy można zastrzec nazwę firmy. Odpowiedź brzmi: tak, można!

Wyjaśniamy, na czym polega zastrzeżenie nazwy firmy.

 

Jak można chronić nazwę firmy?

Nazwa przedsiębiorstwa, czyli firma, jako taka chroniona jest prawnie już za pomocą art. 4310 Kodeksu Cywilnego. Sam fakt zarejestrowania firmy w CEIDG lub KRS generuje już pewien poziom jej ochrony. By ta ochrona funcjonowała w praktyce, przedsiębiorstwo musi realnie działać na rynku.

Dodatkowo możliwa jest rejestracja nazwy firmy w urzędzie patentowym – w takim przypadku nazwę firmy zastrzega się jako znak towarowy. Taka rejestracja znacznie ułatwia dochodzenie roszczeń w przypadku gdy ktoś – działając w tej samej lub podobnej branży – podrabia nazwę naszej firmy, lub myląco się do niej upodabnia.

 

Zasięg ochrony instytucji rejestrujących znaki towarowe

Decydując o tym jak zastrzec logo i nazwę firmy, należy zacząć od określenia, na terytorium jakich krajów chcemy uzyskać ochronę prawną.

Zgłoszenia znaku towarowego w celu zastrzeżenia nazwy firmy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – UPRP dokonuje się w celu uzyskania ochrony znaku na terenie Polski.

Aby nasz znak towarowy, będący nazwą firmy, zarejestrowany był w całej Unii Europejskiej, to zgłoszenia znaku należy dokonać do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności IntelektualnejEUIPO.

Poszczególne państwa posiadają urzędy właściwe do rejestracji znaków towarowych. Można w nich dokonywać zastrzeżenia nazwy własnej jako znaku towarowego w formie rejestracji międzynarodowej znaku towarowego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO. Taką procedurę rejestracji poprowadzić może polska kancelaria.

 

Dokumenty niezbędne do zastrzeżenia nazwy firmy

Aby zastrzec nazwę firmy w urzędzie patentowym, najlepiej zgłosić element odróżniający tej nazwy. Na przykład, gdy nazwa firmy to ABCXYZ POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to korzystnie jest zarejestrować znak towarowy ABCXYZ, nie zaś nazwę spółki w jej pełnym brzmieniu.

W urzędzie patentowym nie można zastrzec  po prostu samej nazwy firmy – bowiem każdy znak towarowy musi zostać zgłoszony dla konkretnych towarów i usług, wskazanych w zgłoszeniu.

We wniosku o zastrzeżenie nazwy firmy lub o ochronę nazwy marki, jako znaku towarowego, wskazuje się:

 • nazwę, która ma zostać zastrzeżona, a także
 • wykaz towarów i usług.

Każdy towar i każdą usługę da się przyporządkować do jednej z klas Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.

Konieczne jest uiszczenie opłaty urzędowej za zgłoszenie znaku towarowego. Jeśli naszym zgłoszeniem znaku towarowego do urzędu patentowego zajmuje się rzecznik patentowy, niezbędny będzie również dokument pełnomocnictwa oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

 

Klasyfikacja nicejska — Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług zwana jest potocznie klasyfikacją nicejską. Towary i usługi w zgłoszeniu znaku towarowego zawsze są przyporządkowywane do którejś z jej czterdziestu pięciu klas.

Nagłówki poszczególnych klas klasyfikacji nicejskiej określają, jakiego typu towary lub usługi znajdują się w danej klasie. Niemniej nagłówek często nie określa pełnej zawartości klasy. Na przykład, usługi sprzedaży detalicznej sprzętu komputerowego albo usługi hurtowni rajstop są w klasie 35, pomimo tego, że w nagłówku tej klasy nie ma informacji o usługach sprzedaży.

Klasyfikacja nicejska nie ma nic wspólnego z klasyfikacja PKD. Zatem klasyfikacja PKD wskazana w CEIDG czy KRS danej firmy nie ma znaczenia przy zastrzeganiu nazwy firmy jako znaku towarowego. W zgłoszeniu takiego znaku towarowego należy dokładnie wskazać jakie realnie usługi dana firma świadczy, lub w najbliższych kilku latach świadczyć planuje, oraz ew. na jakie towary taka nazwa jest lub ma być nakładana.

 

Procedura rejestracyjna w UPRP

Gdy zgłosimy znak, to w pierwszej kolejności Urząd Patentowy RP sprawdza, czy nie występują tzw. przesłanki bezwzględne do odmowy udzielenia ochrony na znak towarowy. Jeśli ich nie ma, to informacja o zgłoszeniu znaku towarowego publikowana jest w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP).

Od daty takiej publikacji w BUP biegnie 3-miesięczny okres sprzeciwowy, gdzie każdy może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego, powołując się na swoje prawo wcześniejsze.

W przypadku braku sprzeciwu i przeszkód bezwzględnych do udzielenia ochrony, znak towarowy zostaje zarejestrowany. UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy zazwyczaj w około 1-2 miesiące po zakończeniu okresu sprzeciwowego.

Warunkiem skutecznego zastrzeżenia nazwy firmy jako znaku towarowego jest terminowe opłacenie kwot wskazanych w decyzji warunkowej: opłat urzędowych za publikację i za pierwszych 10 lat ochrony.

Następnie, zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy, Urząd Patentowy przyznaje znakowi towarowemu numer rejestracji i przesyła świadectwo ochronne na znak towarowy.

Jeśli prawo ochronne na znak towarowy zostanie udzielone, to ochrona znaku towarowego trwa od daty zgłoszenia. Z kolei symbolu ® legalnie można używać dopiero po rejestracji znaku.

Przeczytaj ile kosztuje zastrzeżenie nazwy firmy w Urzędzie Patentowym RP.

 

EUIPO — jak wygląda procedura zastrzeżenia nazwy firmy w tej instytucji

Zastrzeżenie nazwy firmy w EUIPO – jako znaku towarowego – jest procedurą zbliżoną do analogicznego postępowania przed UPRP. Najpierw EUIPO bada przesłanki bezwzględne, a jeśli ich nie zidentyfikuje, to ma miejsce publikacja. Od oficjalnej publikacji informacji o zgłoszeniu znaku, biegnie trzymiesięczny okres sprzeciwowy. Jeśli nikt wtedy nie wniesie sprzeciwu, to EUIPO rejestruje znak towarowy.

W EUIPO całą kwotę za zgłoszenie i rejestrację, w tym za początkowe 10 lat ochrony, opłaca się dokonując zgłoszenia.

EUIPO wydaje świadectwo rejestracji znaku towarowego wyłącznie w formie elektronicznej i to na ogół w kilka – kilkanaście dni od rejestracji znaku towarowego.

Zarówno w UPRP jak i w EUIPO, jeśli proces zastrzeżenia znaku towarowego jest całkowicie bezproblemowy, nie wystąpią uwagi lub zarzuty urzędu ani sprzeciw, to postępowanie, od zgłoszenia do daty rejestracji znaku towarowego, trwa około 6 miesięcy. 

Przeczytaj ile kosztuje zastrzeżenie nazwy w EUIPO.

 

Procedura zastrzeżenia nazwy firmy w WIPO

Zarejestrowanie znaku towarowego w WIPO jest procedurą bardziej skomplikowaną niż zastrzeżenie nazwy lub logo w Urzędzie Patentowym RP albo w EUIPO. Aby zastrzec znak towarowy w WIPO, konieczne jest posiadanie wcześniejszej rejestracji albo zgłoszenia znaku towarowego krajowego albo unijnego. Taki wcześniejszy znak towarowy nazywany jest potocznie znakiem bazowym.

Wniosek o rejestrację znaku towarowego w WIPO składa się za pośrednictwem tego urzędu, do którego zgłaszany był znak bazowy. Wniosek do WIPO dotyczyć musi znaku identycznego ze znakiem bazowym oraz towarów i usług identycznych towarami i usługami znaku bazowego, albo węższego zakresu tych towarów i usług. We wniosku o rejestrację międzynardową znaku towarowego należy wskazać o ochronę na terytorium jakich krajów chcemy się ubiegać.

Koszty rejestracji międzynarodowej zależne są nie tylko od samej liczby krajów, w których chemy zastrzec znak, ale też od tego jakie to kraje – bowiem w różnych krajach wysokość opłat może być różna. Opłata urzędowa za rejestrację znaku w WIPO uiszczana jest we frankach szwajcarskich. Dodatkowo należy uiścić opłatę urzedową dla urzędu przyjmującego wniosek (czyli tego urzędu, gdzie zgłaszany był znak bazowy). Jest to 600 zł w UPRP i 300 EUR w EUIPO.

Jeśli naszym wnioskiem składanym do WIPO za pośrednictwem UPRP zajmuje się rzecznik patentowy, niezbędny będzie również dokument pełnomocnictwa oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Urząd przyjmujący ma 3 miesiące na przekazanie wniosku o rejestrację międzynarodową do Biura Międzynarodowego WIPO. Biuro to, po weryfikacji naszego wniosku od strony formalnej (i ew. wezwaniu nas do skorygowania wniosku), informuje urzędy wybranych przez nas krajów, że chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego. Z kolei urzędy te mają 18 miesięcy, licząc od daty rejestracji, na odmowę lub na uznanie tej ochrony. Jedynie w przypadku, gdy dany urząd ma uwagi do wniosku albo gdy w danym kraju do naszego wniosku wpłynie sprzeciw, konieczne jest skorzystanie z usług lokalnego pełnomocnika, w celu obrony naszego znaku w danym kraju. W przypadku bezproblemowej procedury, całość może być przeprowadzona przez polskiego rzecznika patentowego.

W krajach, w których ochrona znaku z rejestracji międzynarodowej została uznana, 10-letni okres ochrony liczy się od daty rejestracji międzynarodowej – zazwyczaj będzie to data, w której nasz wniosek wpłynie do urzędu przyjmującego. Przedłużenie rejestracji międzynarodowej znaku towarowego o kolejnych 10 lat opłaca sie bezpośrednio w WIPO. Kwota zależna jest od ilości klas klasyfikacji nicejskiej oraz od ilości i rodzaju krajów, w których ochrona znaku została uznana.

 

Pomagamy w zastrzeżeniu nazwy firmy jako znaku towarowego. Wiemy, jak zastrzec nazwę marki.

Napisz do nas i zapytaj nas o ofertę!

  Skontaktuj się z nami!

  Potrzebujesz naszego wsparcia? Opisz nam Twoją sprawę.
  Wrócimy do Ciebie z ofertą najszybciej jak to możliwe.

   

   

  Zobacz również

  Na czym polega i ile trwa rejestracja znaku towarowego?

  Zakładając, że proces jest całkowicie bezproblemowy, całość postępowania, od zgłoszenia znaku towarowego do daty jego rejestracji, zazwyczaj trwa około 6 miesięcy.

  czytaj więcej

  Czy lepiej zarejestrować znak towarowy słowny czy logo?

  Aby jak najlepiej, kompleksowo chronić swą markę, warto zdecydować się na zgłoszenie dwóch znaków towarowych: słownego i słowno-graficznego. Jeśli często używamy samej grafiki (np. sygnetu), bez żadnego napisu, warto zarejestrować również taką grafikę jako znak towarowy graficzny.

  czytaj więcej

  Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

  Koszt zastrzeżenia znaku towarowego zależy od tego, dla jakich towarów lub usług ma być używany znak oraz od terytorium na jakim jego ochrona ma obowiązywać.

  czytaj więcej